Tel: 0819245600 //Line ID: mawwmeo
Tel: 0819245600 //Line ID: mawwmeo

เช่าไฟสตูดิโอ และฉากไวนิล ถ่ายภาพ ผู้ตรวจประเมินรางวัลคุณภาพ เซ็นจูรี่ปาร์ค

เช่าไฟสตูดิโอ ถ่ายภาพ ผู้ตรวจประเมินรางวัลคุณภาพแห่งชาติ สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ

เช่าไฟสตูดิโอ Set C1 และฉากไวนิล ถ่ายภาพ ผู้ตรวจประเมินรางวัลคุณภาพแห่งชาติ สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ ที่โรงแรมเซ็นจูรี่ปาร์ค ดินแดง เป็นไฟสตูดิโอชุดใหญ่ 4ดวง และฉากไวนิลขาว 1.8เมตร เพื่อนำภาพที่ได้ไป Diecut ตัดฉากหลังออกได้ง่าย

สนใจเช่าไฟแฟลชถ่ายภาพนิ่ง ไฟถ่ายวีดีโอ ฉากถ่ายภาพสีต่างๆ
Tel: 08-1924-5600
Line ID: mawwmeo
Web: http://www.sonlightstudio.com
Fanpage : https://www.facebook.com/sonlightth

เช่าไฟสตูดิโอ และฉากไวนิล ถ่ายภาพ ผู้ตรวจประเมินรางวัลคุณภาพ โรงแรมเซ็นจูรี่ปาร์ค
เช่าไฟสตูดิโอ และฉากไวนิล ถ่ายภาพ ผู้ตรวจประเมินรางวัลคุณภาพ โรงแรมเซ็นจูรี่ปาร์ค
เช่าไฟสตูดิโอ และฉากไวนิล ถ่ายภาพ ผู้ตรวจประเมินรางวัลคุณภาพ โรงแรมเซ็นจูรี่ปาร์ค