Tel: 0819245600 //Line ID: mawwmeo
Tel: 0819245600 //Line ID: mawwmeo

เช่าไฟต่อเนื่อง ส่องสว่าง งานเปิดอาคารใหม่ โรงพยาบาลพญาไท1

โรงพยาบาลพญาไท1 เช่าไฟต่อเนื่อง ส่องสว่างงานเปิดตึกใหม่

โรงพยาบาลพญาไท 1 ถนนศรีอยุธยา เช่าไฟต่อเนื่อง 1000w 4ดวง เพื่อ ส่องสว่าง จุด Backdrop ถ่ายภาพ และที่ Board แนะนำข้อมูล เนื่องในพิธี เปิดอาคารใหม่

สนใจเช่าไฟแฟลชถ่ายภาพนิ่ง ไฟถ่ายวิดีโอ ฉากถ่ายภาพสีต่างๆ
Tel: 08-1924-5600
Line ID: mawwmeo
Web: http://www.sonlightstudio.com
Fanpage : https://www.facebook.com/sonlightth

เช่าไฟต่อเนื่อง ส่องสว่าง งานเปิดอาคารใหม่ โรงพยาบาลพญาไท1
เช่าไฟต่อเนื่อง ส่องสว่าง งานเปิดอาคารใหม่ โรงพยาบาลพญาไท1
เช่าไฟต่อเนื่อง ส่องสว่าง งานเปิดอาคารใหม่ โรงพยาบาลพญาไท1