Tel: 0819245600 //Line ID: mawwmeo

ถ่ายภาพนางแบบ บนฉาก Green Screen ประมูลทะเบียนรถ

ถ่ายภาพนางแบบ บนฉาก Green Screen ประมูลทะเบียนรถ

ถ่ายภาพนางแบบ บนฉาก Green Screen ประมูลทะเบียนรถ
เพื่อนำภาพที่ได้ ไป Diecut ตัดฉากหลังออก และนำภาพนางแบบไปวางลงใน ภาพกราฟิคอื่นๆเพื่อทำโฆษณา
โดยใช้ไฟแฟลช2หัว สวมร่มทะลุ (Set A1)
????????-
สนใจเช่าไฟถ่ายภาพนิ่ง หรือถ่ายวิดีโอ สอบถามได้
ไม่รู้จะใช้ไฟอะไรดี ไม่เป็นไร แนะนำได้
Tel: 08-1924-5600
Line ID: mawwmeo
Web:?http://www.sonlightstudio.com
Fanpage 😕https://www.facebook.com/studiolightservice
ราคาค่าเช่าไฟ 😕http://sonlightstudio.com/studio-light/

ถ่ายภาพนางแบบ บนฉาก Green Screen ประมูลทะเบียนรถ ถ่ายภาพนางแบบ บนฉาก Green Screen ประมูลทะเบียนรถ ถ่ายภาพนางแบบ บนฉาก Green Screen ประมูลทะเบียนรถ ถ่ายภาพนางแบบ บนฉาก Green Screen ประมูลทะเบียนรถ

ถ่ายภาพนางแบบ บนฉาก Green Screen ประมูลทะเบียนรถ