Tel: 0819245600 //Line ID: mawwmeo
Tel: 0819245600 //Line ID: mawwmeo

ไฟสตูดิโอ 4ดวง ถ่ายภาพผู้บริหาร กระทรวงอุตสาหกรรม

ไฟสตูดิโอ 4ดวง ถ่ายภาพบุคคล

ลูกค้าเช่า ไฟสตูดิโอ 4ดวง ร่มทะลุ softbox ฉากขาว set ใหญ่ เพื่อใช้ถ่ายภาพผู้บริหาร กระทรวงอุตสาหกรรมและพนักงาน รวมแล้วหลายสิบคน ใช้เวลาในการถ่ายภาพทั้งหมด 2วันเต็ม การ setup ต้องเข้าไปติดตั้งตั้งแต่เช้า ที่ห้องประชุมชุนหะวัณ ใช้ฉากขาว 1.8เมตร พร้อมกับไฟ 3หัวติด softbox และอีก 1 หัวติดร่มทะลุ เป็นตัวที่ใช้ยิงฉากจากด้านซ้ายและขวา 2 หัว และ 2หัว ยิงไปที่คนถูกถ่าย เน้นไปที่ครึ่งจตัวบนเป็นหลัก ภาพที่ถ่ายนี้ จะใช้เอาไปลงในหนังสือรายงานประจำปี (annual report) ของทางกระทรวง

อุปกรณ์ที่ใช้ : ไฟแฟลชสตูดิโอ 4ดวง (Set C1), ฉากไวนิล

หมวดหมู่อุปกรณ์ : ไฟแฟลชสตูดิโอ, ฉากถ่ายรูป

สนใจเช่าไฟแฟลชถ่ายภาพนิ่ง ไฟถ่ายวีดีโอ ฉากถ่ายภาพสีต่างๆ
Tel: 08-1924-5600
Line ID: mawwmeo
Web: http://www.sonlightstudio.com
Fanpage : https://www.facebook.com/sonlightth

ไฟสตูดิโอ 4ดวง ถ่ายภาพผู้บริหาร กระทรวงอุตสาหกรรม
ไฟสตูดิโอ 4ดวง ถ่ายภาพผู้บริหาร กระทรวงอุตสาหกรรม
ไฟสตูดิโอ 4ดวง ถ่ายภาพผู้บริหาร กระทรวงอุตสาหกรรม