Tel: 0819245600 //Line ID: mawwmeo
Tel: 0819245600 //Line ID: mawwmeo

เช่าไฟต่อเนื่อง 1000w ถ่าย VDO การเล่นดนตรี

เช่าไฟต่อเนื่อง 1000w ถ่าย VDO การเล่นดนตรี

เช่าไฟต่อเนื่อง 1000w 4ดวง เพื่อถ่าย VDO การเล่นกลอง โดยถ่ายบนฉากเขียว เพื่อจะเอาไปทำ computer graphic เพื่อเอาฉากภาพอื่นๆมาแทนที่ ฉากที่เป็นสีเขียว การตั้งไฟทั้ง 4ดวง ต้องจัดวางให้เหมาะสม เพื่อให้เงาของตัวคน มีการตกกระทบในฉากน้อยที่สุด งานนี้เป็นงานของนักศึกษา มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิต

อุปกรณ์ที่ใช้ในงานนี้ : ไฟต่อเนื่อง 1000w

หมวดหมู่อุปกรณ์ : ไฟต่อเนื่อง

สนใจเช่าไฟแฟลชถ่ายภาพนิ่ง ไฟถ่ายวีดีโอ ฉากถ่ายภาพสีต่างๆ
Tel: 08-1924-5600
Line ID: mawwmeo
Add line : https://line.me/ti/p/lTntEqWIC4
Web: http://www.sonlightstudio.com
Fanpage : https://www.facebook.com/sonlightth

เช่าไฟต่อเนื่อง 1000w ถ่าย VDO การเล่นดนตรี
เช่าไฟต่อเนื่อง 1000w ถ่าย VDO การเล่นดนตรี